Loading

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Vstupem na portál www.MegaUbytko.cz společnosti Megaubytko, s.r.o. a s využíváním služeb tohoto portálu souhlasíte s dodržováním těchto podmínek používání (dále jen podmínky), zavazujete se je dodržovat a jste jimi vázáni. Společnost Megaubytko, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a podle vlastního uvážení a potřeb tyto podmínky měnit. V případě jakéhokoliv porušení těchto podmínek si společnost Megaubytko, s.r.o. vyhrazuje právo požadovat všechny ze zákona dostupné opravné prostředky a náhrady. Na další používání portálu musíte souhlasit s těmito podmínkami.


Ochranné známky a loga

Potvrzujeme, že všechny materiály, použité na portálu, zejména informace, loga, obrázky, grafiky, dokumenty, produkty, internetové rozhraní a software poskytla k publikování společnost Megaubytko, s.r.o., nebo její obchodní partneři, nebo klienti portálu (dále jen klienti), přičemž související práva duševního vlastnictví přísluší společnosti Megaubytko, s.r.o., nebo klientům katalogu. Jednotlivé prvky webové stránky jsou chráněny autorskými zákony, a nesmí se kopírovat, modifikovat ani imitovat, celkem ani částečně. Všechny další názvy produktů, jména společností, známky, loga a symboly mohou být ochrannými známkami jejich vlastníků.

S výjimkou toho, co se uvádí v těchto podmínkách, žádné z materiálů se nesmí kopírovat, rozmnožovat, distribuovat, opětovně publikovat, stahovat, zobrazovat, zveřejňovat ani přenášet v žádné formě ani žádnými prostředky, zejména elektronickými, mechanickými, foto kopírovacími, záznamovými či jinými prostředky, bez předchozího výslovného písemného povolení společnosti Megaubytko, s.r.o. nebo poskytovatele třetí strany. Zároveň nesmíte zrcadlit žádné materiály, obsažené na této webové stránce, na žádném jiném serveru bez předchozího výslovného písemného povolení společnosti Megaubytko, s.r.o.. Jakékoliv neoprávněné používání jakýchkoliv materiálů, obsažených v tomto katalogu, může porušit zákony o autorském právu, zákony o ochranných známkách, zákony o ochraně soukromí o zveřejňování.


Ukončení služeb / webového portálu

Společnost Megaubytko, s.r.o. může kdykoliv upravit nebo v případě technické údržby a aktualizace přerušit poskytování služeb tohoto webového portálu nebo materiálů, uvedených na tomto webovém portálu, a to s adresovaným oznámením nebo bez něj. Společnost Megaubytko, s.r.o. nenese vůči Vám ani žádné třetí straně žádnou odpovědnost v důsledku takové úpravy nebo přerušení. Společnost Megaubytko, s.r.o. může monitorovat přístup na webovou stránku.


Linky na stránky třetích stran

Tato webová linka může obsahovat linky na webové stránky, řízené jinými stranami než společností Megaubytko, s.r.o.. Společnost Megaubytko, s.r.o. neodpovídá, neschvaluje ani nepřijímá žádnou zodpovědnost za obsah nebo používání takovýchto stránek třetích stran. Společnost Megaubytko, s.r.o. Vám poskytuje tyto linky jen pro ulehčení orientace, přičemž začlenění jakéhokoliv odkazu neznamená schválení stránky uvedené linky společností Megaubytko, s.r.o.. Před používáním takovýchto stránek jste povinen seznámit se s politikou, uvedenou na takovýchto stránkách, týkající se ochrany soukromí a jiných záležitostí. Je Vaší odpovědností, abyste podnikli opatření k zajištění toho, že nic, co si pro vlastní potřeby vyberete, neobsahuje viry ani jiné položky destruktivní povahy.


Vzdání se práva

Materiály na této webové stránce se poskytují ve stavu v jakém se nacházejí, přičemž společnost Megaubytko, s.r.o. se tímto vzdává práva na všechny výslovné nebo konkludentní prohlášení, záruky, jistoty a podmínky, zejména jakékoliv konkludentní záruky nebo podmínky obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nároku a neexistenci porušení, kromě případů v rozsahu, kdy jsou takové vzdání se práv považované za právně neplatné. Společnost Megaubytko, s.r.o. neposkytuje žádné prohlášení, záruky, jistoty ani podmínky, s ohledem na kvalitu, vhodnost, pravdivost, správnost nebo úplnost žádných materiálů, uvedených na webové stránce nebo jakékoli jiné stránce či jiné webové stránce, na kterou je odkaz na této webové stránce. Společnost Megaubytko, s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za přidané informace a fotografie v prezentacích ubytování. Za přidané informace a fotografie v prezentacích ubytování zodpovídá v plném rozsahu ubytovatel (registrovaný člen), který je přidal.


Omezení odpovědnosti

V případě, že nejste spokojen s naším portálem, jediným Vašim opravným prostředkem je možnost přerušit jeho používání. Společnost Megaubytko, s.r.o. neodpovídá za žádné škody, které utrpíte v důsledku používání, úpravy, doložení, kopírování, distribuování nebo stahování, materiálů nebo používání či nemožnosti používat tento portál. Společnost Megaubytko, s.r.o. v žádném případě neodpovídá za žádné nepřímé, trestné, mimořádné, náhodné ani následné škody (zejména ztrátu zakázky, výnosů, zisku, používání, údajů nebo jiných ekonomických výhod), a to bez ohledu na to, jak k nim dojde, ať už jednáním nebo na základě smlouvy, nedbalosti či jiného protiprávního jednání, vyplývajícího z používání nebo realizace informací, dostupných na tomto katalogu nebo v souvislosti s ním, a to i v případě, kdy byla společnost Megaubytko, s.r.o. předem poučená o možnosti vzniku takovéto škody. Máte výlučnou zodpovědnost za adekvátní ochranu a zálohování údajů a / nebo zařízení, použité v souvislosti s tímto portálem, přičemž nejste oprávněn uplatnit nárok vůči společnosti Megaubytko, s.r.o. v souvislosti se ztracenými údaji, trváním opakovaného spuštění, nesprávného výkonu, zpožděními práce nebo ušlý zisk, vyplývajícími z používání materiálů. Zavazujete se, že odškodníte společnost Megaubytko, s.r.o. a že si nebudete uplatňovat u společnosti Megaubytko, s.r.o. žádné nároky, vycházející z používání tohoto portálu nebo související s ním. Účinnost těchto omezení je výslovným předpokladem Vašeho používání tohoto katalogu.


Duplicitní platby

Při duplicitní platbě automaticky prodlužujeme prezentaci o dané období. Pokud klient požádá o vrácení duplicitní platby vrátíme zpět platbu poníženou o zpracovatelský poplatek 500 Kč bez DPH. Daný poplatek je účtován z důvodu časové náročnosti a pracnosti při zpracování žádosti.


Odškodnění

Jako protiplnění za přijetí požitků, které získáte přístupem na tuto stránku, souhlasíte, že odškodníte společnost Megaubytko, s.r.o., její pracovníky, společníky a jednatele, zaměstnance, zástupce a partnery a nahradíte jim všechny nároky, jednání nebo pohledávky, zejména přiměřené právní a účetní poplatky, uplatněné jakoukoliv třetí stranou z důvodu Vašeho používání webové stránky, Vašeho porušení těchto podmínek nebo Vašeho porušení zákonů, předpisů nebo práv třetích osob nebo v souvislosti s nimi.


Garance vrácení peněz

O vrácení peněz je možné požádat emailem v poslední měsíc platnosti prezentace. V případě, že dané ubytování mělo 0 rezervací, zpráv, otázek, emailů nebo telefonátů od nás, vrátíme celou částku za danou prezentaci majiteli ubytování do 25 dnů od podání žádosti. Garance vrácení peněz platí pouze pro roční a víceletý balík služeb.


Ukončení spolupráce ze strany ubytovatele

Ubytovatel může spolupráci ukončit na konci předplaceného období. Na žádost ubytovatele je možné spolupráci ukončit i před vypršením předplaceného období, čímž ubytovateli nevzniká nárok na vrácení peněz ani na náhradu škody.


Obecná ustanovení

Tyto podmínky se spravují a vykládají v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je kterékoliv z ustanovení těchto podmínek neplatné nebo nevykonatelné, takové ustanovení bude provedeno v největším možném rozsahu a zbývající ustanovení budou i nadále plně platné a účinné. Názvy slouží pouze pro referenční účely a žádným způsobem nedefinují, neomezují, nevykládají ani nepopisují rámec ani rozsah daného odstavce. Nečinnost z naší strany v souvislosti s Vaším porušením případně porušením jiných osob nás nezbavuje práva jednat v souvislosti s následným nebo podobným porušením. Kromě dohod a podmínek, uvedených na webové stránce, tyto podmínky uvádějí celé dojednání a dohodu mezi námi v souvislosti s předmětem těchto podmínek.

ZÁSADY A PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně. Proto se řídíme i těmito zásadami a pravidly ochrany osobních údajů, které si můžete prohlédnout podrobně na tomto linku.